Nie należy kierować do druku prac powielających w całości lub w części prace opublikowane już poprzednio. Zgłaszając artykuł do publikacji, Autor powinien nadesłać pisemne oświadczenie, że praca nie została i nie zostanie złożona do druku w innym czasopiśmie przed opublikowaniem jej w EPISTEME Czasopiśmie Naukowo-Kulturalnym

Wszystkie prace kierowane do publikacji w czasopiśmie są oceniane przez recenzentów z zachowaniem wzajemnej anonimowości Autorów pracy i Recenzenta.

Każda osoba wymieniona jako Autor pracy ponosi odpowiedzialność za rzetelność i kompletność danych przedstawionych w publikacji.

Redakcja będzie przyjmować prace napisane w języku polskim (w wyjątkowych przypadkach w języku angielskim).

Zasady przygotowania pracy przesyłanej do publikacji: tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim.

Po zapoznaniu się z treścią pracy i/lub po sugestii recenzenta, redakcja może zwrócić się do Autorów z prośbą o dostarczenie zgody na badania, wydanej przez odpowiednią Komisję Etyczną.

W artykułach z dziedziny nauk humanistycznych powinno unikać się podwójnej publikacji. Podwójna publikacja jest to publikacja, której treść zawiera istotne elementy pracy już uprzednio opublikowanej. Czytelnicy czasopisma mają prawo wierzyć, że publikowany artykuł jest pracą oryginalną. Jeżeli tak nie jest, artykuł powinien być poprzedzony wyraźnym oświadczeniem, że jest on powtórnie publikowany i powody takiej publikacji powinny być sprecyzowane. Należy również podać bibliograficzną pozycję pierwotnej publikacji.

W artykułach z dziedziny nauk przyrodniczych w tekście prac eksperymentalnych należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Literatura cytowana (szczegółowy opis przygotowania prac eksperymentalnych)
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym. Zasady te dotyczą terenowych prac prac klinicznych, epidemiologicznych lub laboratoryjnych prac doświadczalnych. Inne rodzaje artykułów, takie jak opisy przypadków, prace poglądowe, monograficzne czy sprawozdania mogą mieć odrębne formy.

Oczekujemy, że badania, których wyniki będą kierowane do druku, spełniają wymagania Deklaracji Helsińskiej (1989). Od Autorów pracy również wymagamy wyczerpującego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu.

Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane powinny być oznaczone jako: "w druku"; autorzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca została zaakceptowana do druku. Informacje pochodzące z manuskryptów przesłanych do redakcji, ale nie akceptowanych do druku powinny być cytowane jako "niepublikowana praca" w tekście, a nie w wykazie piśmiennictwa - po uzyskaniu pisemnego pozwolenia od autora. Należy unikać cytowania "informacja własna" lub "informacja osobista" chyba, że dane takie dostarczają istotnych informacji niedostępnych z publikowanych źródeł. W takich przypadkach nazwisko osoby i data uzyskania informacji powinny być cytowane w tekście.

Procedura recenzowania

 1. Każda praca publikowana w czasopiśmie jest recenzowana.
 2. Redakcja lub recenzenci mogą wydać negatywna opinię dotyczącą nadesłanej pracy. Wówczas praca nie jest publikowana w czasopiśmie. Wyjątek stanowią oceny warunkowe tj. po naniesieniu zmian i poprawek przez Autora praca może zostać skierowana do ponownej recenzji.
 3. Redakcja ocenia każdą nadesłaną publikację korzystając z co najmniej dwóch niezależnych recenzentów o udokumentowanym dorobku naukowym. Recenzenci są niezwiązani z instytucją wydającą czasopismo.
 4. Po zapoznaniu się z opinią Recenzentów oraz po konsultacjach z Autorami podejmowana jest przez Redakcję decyzja dotycząca publikacji i jej formy na łamach czasopisma. Dwie negatywne recenzje uniemożliwiają publikację w czasopiśmie.
 5. Redakcja w przypadku tekstów powstałych w języku obcym, powołuje co najmniej jednego z recenzentów, który jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora prac. Recenzenci afiliowani w instytucji zagranicznej mogą być proszeni również o wydanie opinii wobec innych prac publikowanych w czasopiśmie.
 6. Procedurą recenzowania prac jest model podwójnie utajnionego procesu oceny (tzw. ?double-blind review proces?), w którym Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Jeżeli okaże się, że recenzent zna lub domyśla się autorstwa pracy to musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 7. Recenzja ma formę pisemną, oceniającą poszczególne parametry artykułów i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 8. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma ("Instrukcje dla Autorów"). Natomiast formularz recenzencki dostępny jest zarówno dla Redakcji, jak i Autorów oraz Recenzentów.
 9. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Dopiero po opublikowaniu numeru czasopisma, raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących. Lista recenzentów może ulec zmianie w zależności, od tematyki prac publikowanych w danym numerze czasopisma.

Dr Kamila Klimek, dr hab. Magdalena Gantner, dr Małgorzata Gruszczyk, dr Magdalena Kapłan, dr Renata Domżał-Drzewicka, dr Tomasz Baj, dr Elżbieta Wołejko, dr Michał Rudaś, dr Agnieszka Bednarczyk-Drąg, dr Agnieszka Najda, dr Joanna Klepacka, dr Marek Marecki, dr Agnieszka Kawecka, dr Anna Baran, dr Małgorzata Szczęsna, prof. dr hab. Andrzej Sechman, prof. dr hab. Marek Pieszka, dr hab. Danuta Wrońska, dr inż. Aurelia Mucha, dr Witold Mazurek, dr hab. inż. Zbigniew Bączar, dr hab. Janusz Smołucha, dr Grzegorz Chajko, dr Andrzej Gielarowski, dr hab. Tereza Obolevitch, dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, dr hab. inż Jarosław Kański, dr inż. Marcin Lis, dr hab. inż. Sławomir Kornaś, dr inż. Olga Lasek, prof. dr hab. Olga Szeleszczuk, dr inż. Magdalena Pieszka, dr. inż Joanna Pokorska, prof. dr hab. Maria Rościszewska, dr Irena Grześ, prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, dr hab. Danuta Wrońska, dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz, prof. dr hab. Krzysztof Surówka, dr hab. inż. Aneta Kopeć, dr inż. Aneta Koronowicz, dr n. med. Ewa Piątkowska, dr inż. Ewa Błońska, dr inż. Piotr Gruba, dr inż. Magdalena Kacprzyk, dr inż. Piotr Bilański, dr inż. Piotr Ciach, dr inż. Marek Wajdzik, dr inż. Piotr Wertz, dr inż. Monika Bieniasz, dr inż. Katarzyna Pużyńska, dr inż. Stanisław Pużyński, dr hab. inż. Adam Kula, dr inż. Andrzej Zieliński, dr hab. inż. Dariusz Ropek, dr inż. Agnieszka Stokłosa, dr inż. Joanna Puła, dr inż. Katarzyna Gleń, dr inż. Joanna Dłużniewska, dr inż. Agnieszka Baran, dr inż. Marcin Niemiec, dr inż. Andrzej Zieliński, dr inż. Elżbieta Golemiec, dr inż. Anna Gorczyca, prof. dr hab. Kazimierz Klima, prof. dr hab.  Bogusław  Bobek, prof. dr hab.  Adam  Okólski, dr hab. inż. Janina Gospodarek, dr inż. Michał Gąsiorek, dr hab. inż. Bożena Pwłowska, dr inż. Anna Kołton, dr inż. Maria Pobożniak, prof. dr hab. Kazimierz Wiech, dr hab. Renata Wojciechowska, dr inż. Magdalena Kulig, dr inż. Barbara Nowak, dr inż. Maciej Gąstoł, dr inż. Małgorzata Maślanka, dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska, dr hab. inż. Piotr Muras, dr inż. Barbara Piwowarczyk, dr hab. inż. Zofia Włodarczyk, dr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. dr hab. inż. Zbigniew Burgieła, prof. dr hab. inż. Halina Kurzawińska, dr inż. Małgorzata Czernicka, dr inż. Elżbieta Wojciechowska-Żytko, prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur, dr inż. Artur Szwalec, dr inż. Paweł Mundała, dr hab. inż. Jan Zarzycki, dr Renata Kędzior, dr inż. Mateusz Strutyński, dr inż. Dawid Bedla, dr inż. Marek Tarnawski, dr inż. Włodzimierz Miernik, dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, prof. dr hab. inż. Michał Kopeć, dr inż. Maria Mika, dr inż. Agnieszka Galus-Barchan, dr inż. Tomasz Stachura, dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. dr hab. inż. Andrzej Misztal, prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, dr inż. Maciej Wyrębek, dr Iwona Paśmionka, dr hab. inż. Józef Hernik, dr Karolina Kuszewska, dr inż. Mateusz Jakubiak, dr inż. Mariusz Fitowski, dr hab. inż. Jarosław Knaga, dr inż. Marek Wróbel, dr inż. Krzysztof Mudryk, dr hab. inż. Hubert Latała, prof. dr hab. Bogdan Kulig, dr inż. Agnieszka Cupak, dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz, dr inż. Bartosz Mitka, dr inż. Izabela Piech, dr inż. Bogusława Kwoczyńska, dr inż. Mariusz Zygmunt, dr hab. inż. Tadeusz Gargula, dr inż. Władysława Morzyniec, dr inż. Barbara Prus, dr inż. Tomasz Salata, dr hab. inż. Wojciech Przegona, dr inż. arch. Przemysław Baster, dr inż. arch. Michał Uruszcza, prof. dr hab. inż. Wiesław  Musiał, prof. dr hab. inż.  Janusz  Sabor, prof. dr hab. Piotr Mazur, dr Tomasz Homa SJ, dr inż. Jakub Michalcewicz.

 

 

Ochrona przed ?ghostwriting?

Redakcja EPISTEME Czasopisma Naukowo-Kulturalnego dokłada wszelkich starań aby Czytelnicy mieli pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Redakcja uważa, że rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów a dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Redakcja występuje przeciwko nagannym zachowaniom określanymi jako ?ghostwriting? i ?guest authorship?. Zachowanie ?ghostwriting? jest wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast z ?guest authorship? (?honorary authorship?) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja czasopisma aby przeciwdziałać przypadkom ?ghostwriting?, ?guest authorship? wprowadziła odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki oraz wdrożyła poniższe rozwiązania:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Redakcja uważa, że ?ghostwriting?, ?guest authorship? są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja wymaga od Autorów lub ich przedstawicieli szczegółowych informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (?financial disclosure?).
 4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. W przypadku wykrycia takich procederów Redakcja informuje o nich wszystkie instytucje właściwe do działania w konkretnym przypadku.

Publikacje nie mogą być reprodukowane i przechowywane jako źródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2018 Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.