Przygotowanie prac eksperymetalnych

W artykułach z dziedziny nauk przyrodniczych w tekście prac eksperymentalnych należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Literatura cytowana

Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym. Zasady te dotyczą terenowych prac prac klinicznych, epidemiologicznych lub laboratoryjnych prac doświadczalnych. Inne rodzaje artykułów, takie jak opisy przypadków, prace poglądowe, monograficzne czy sprawozdania mogą mieć odrębne formy. 

WSTĘP - należy uzasadnić cel podjęcia badań i wyraźnie go sprecyzować. Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników ani wniosków z przeprowadzonych badań.

MATERIAŁ I METODY - należy podać informacje dotyczące przedmiotu badań, zastosowanych metod i użytych materiałów w sposób na tyle wyczerpujący, aby umożliwić czytelnikowi powtórzenie doświadczenia czy obserwacji. Należy precyzyjnie opisać leki, szczepionki, odczynniki czy substancje stosowane w pracy. Dla powszechnie znanych metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy, dla metod już opublikowanych ale powszechnie nieznanych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych metod - podać ich pełny opis. W pracach epidemiologicznych należy podać informacje o planie (protokole) badania obejmującym badaną populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przydziału do poszczególnych grup.

WYNIKI - należy podać w logicznej sekwencji w tekście, tabelach i rycinach. Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, gdzie powinny być podsumowane najważniejsze informacje.

DYSKUSJA - należy podkreślić nowe lub ważne aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań powinny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystywanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich częściach artykułu.

WNIOSKI - należy sprecyzować w punktach lub podać krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie. Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikających z własnej obserwacji. Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera ekonomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie należy we wnioskach zamieszczać wyników!

Układ prac przedstawiających wyniki badań klinicznych dotyczących leków i procedur medycznych powinien spełniać zalecenia opublikowane uprzednio przez grupę CONSORT (Moher D. i wsp. Ann Intern Med 2001; 134: 657?662).

Od autorów pracy oczekuje się wówczas wyczerpującego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu.

Metaanalizy obserwacyjnych badań epidemiologicznych należy przygotowywać na podstawie zaleceń grupy MOOSE (Stroup D.F. i wsp. JAMA 2000; 283: 2008-2012).

Zalecenia grupy QUOROM powinny być wykorzystane przy przygotowaniu metaanalizy badań z randomizacją (Moher D. i wsp. Lancet 1999; 354: 1896-1900).

Wskazówki dotyczące przygotowania prac na temat dokładności testów diagnostycznych zawarto w standardzie STARD (Bossuyt P.M. i wsp. Clin Chem 2003; 49: 7-18).

Informacja o zgodzie właściwej komisji etycznej na przeprowadzenie badania i świadomej zgodzie pacjentów na udział w badaniu powinna znaleźć się w rozdziale Materiał i metody w każdej pracy, w której interwencja diagnostyczna lub lecznicza nie wynika ze standardu postępowania.

Autorzy opisów przypadków są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych pacjentów, a w przypadku fotografii zawsze należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku.

Oczekujemy, że badania, których wyniki będą kierowane do druku, spełniają wymagania Deklaracji Helsińskiej (1989).

Publikacje nie mogą być reprodukowane i przechowywane jako źródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2018 Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.