Nie należy kierować do druku prac powielających w całości lub w części prace opublikowane już poprzednio. Zgłaszając artykuł do publikacji, Autor powinien nadesłać pisemne oświadczenie, że praca nie została i nie zostanie złożona do druku w innym czasopiśmie przed opublikowaniem jej w EPISTEME Czasopiśmie Naukowo-Kulturalnym

Wszystkie prace kierowane do publikacji w czasopiśmie są oceniane przez recenzentów z zachowaniem wzajemnej anonimowości Autorów pracy i Recenzenta.

Każda osoba wymieniona jako Autor pracy ponosi odpowiedzialność za rzetelność i kompletność danych przedstawionych w publikacji.

Redakcja będzie przyjmować prace napisane w języku polskim (w wyjątkowych przypadkach w języku angielskim).

Zasady przygotowania pracy przesyłanej do publikacji: tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim.

Po zapoznaniu się z treścią pracy i/lub po sugestii recenzenta, redakcja może zwrócić się do Autorów z prośbą o dostarczenie zgody na badania, wydanej przez odpowiednią Komisję Etyczną.

W artykułach z dziedziny nauk humanistycznych powinno unikać się podwójnej publikacji. Podwójna publikacja jest to publikacja, której treść zawiera istotne elementy pracy już uprzednio opublikowanej. Czytelnicy czasopisma mają prawo wierzyć, że publikowany artykuł jest pracą oryginalną. Jeżeli tak nie jest, artykuł powinien być poprzedzony wyraźnym oświadczeniem, że jest on powtórnie publikowany i powody takiej publikacji powinny być sprecyzowane. Należy również podać bibliograficzną pozycję pierwotnej publikacji.

W artykułach z dziedziny nauk przyrodniczych w tekście prac eksperymentalnych należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Literatura cytowana (szczegółowy opis przygotowania prac eksperymentalnych)
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym. Zasady te dotyczą terenowych prac prac klinicznych, epidemiologicznych lub laboratoryjnych prac doświadczalnych. Inne rodzaje artykułów, takie jak opisy przypadków, prace poglądowe, monograficzne czy sprawozdania mogą mieć odrębne formy.

Oczekujemy, że badania, których wyniki będą kierowane do druku, spełniają wymagania Deklaracji Helsińskiej (1989). Od Autorów pracy również wymagamy wyczerpującego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu.

Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane powinny być oznaczone jako: "w druku"; autorzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca została zaakceptowana do druku. Informacje pochodzące z manuskryptów przesłanych do redakcji, ale nie akceptowanych do druku powinny być cytowane jako "niepublikowana praca" w tekście, a nie w wykazie piśmiennictwa - po uzyskaniu pisemnego pozwolenia od autora. Należy unikać cytowania "informacja własna" lub "informacja osobista" chyba, że dane takie dostarczają istotnych informacji niedostępnych z publikowanych źródeł. W takich przypadkach nazwisko osoby i data uzyskania informacji powinny być cytowane w tekście.

Publikacje nie mogą być reprodukowane i przechowywane jako źródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2018 Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.