Procedura recenzowania

  1. Każda praca publikowana w czasopiśmie jest recenzowana.
  2. Redakcja lub recenzenci mogą wydać negatywna opinię dotyczącą nadesłanej pracy. Wówczas praca nie jest publikowana w czasopiśmie. Wyjątek stanowią oceny warunkowe tj. po naniesieniu zmian i poprawek przez Autora praca może zostać skierowana do ponownej recenzji.
  3. Redakcja ocenia każdą nadesłaną publikację korzystając z co najmniej dwóch niezależnych recenzentów o udokumentowanym dorobku naukowym. Recenzenci są niezwiązani z instytucją wydającą czasopismo.
  4. Po zapoznaniu się z opinią Recenzentów oraz po konsultacjach z Autorami podejmowana jest przez Redakcję decyzja dotycząca publikacji i jej formy na łamach czasopisma. Dwie negatywne recenzje uniemożliwiają publikację w czasopiśmie.
  5. Redakcja w przypadku tekstów powstałych w języku obcym, powołuje co najmniej jednego z recenzentów, który jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora prac. Recenzenci afiliowani w instytucji zagranicznej mogą być proszeni również o wydanie opinii wobec innych prac publikowanych w czasopiśmie.
  6. Procedurą recenzowania prac jest model podwójnie utajnionego procesu oceny (tzw. ?double-blind review proces?), w którym Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Jeżeli okaże się, że recenzent zna lub domyśla się autorstwa pracy to musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  7. Recenzja ma formę pisemną, oceniającą poszczególne parametry artykułów i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  8. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma ("Instrukcje dla Autorów"). Natomiast formularz recenzencki dostępny jest zarówno dla Redakcji, jak i Autorów oraz Recenzentów.
  9. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Dopiero po opublikowaniu numeru czasopisma, raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących. Lista recenzentów może ulec zmianie w zależności, od tematyki prac publikowanych w danym numerze czasopisma.

Publikacje nie mogą być reprodukowane i przechowywane jako źródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2018 Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.